Přeskočit navigaci

Překlady z polštiny do češtiny a překlady polština čeština

O genetické a typologické příbuznosti češtiny a polštiny

Je obecně známo, že čeština a polština jsou jazyky geneticky velmi příbuzné, že vyrostly ze společného základu (praslovanštiny) a že spolu se slovenštinou a lužickou srbštinou tvoří dnes základní skupinu slovanských jazyků. Genetická blízkost češtiny a polštiny se projevuje především ve slovní zásobě kde najdeme velmi mnoho shodných slov, někdy pouze hláskově nebo slovotvorně obměněných (srov.: čes. matka – pol. matka, řekarzeka, hlavagłowa, rukaręka, leslas, domácídomowy, neocenitelnýnieoceniony, uplakanýspłakany). Rovněž v oblasti gramatiky (v ohýbání slov a ve větné stavbě) je mnoho shod vyplývajících z vývojové příbuznosti. Zevrubnější srovnání však ukazuje, že mezi češtinou a polštinou existuje rovněž dost strukturních rozdílů, které mohou působit jisté potíže nejen v překladatelsko-tlumočnické a didaktické praxi, ale také ve vzájemné komunikaci. Překlady do polštiny

Překlady polského jazyka

Z teorie překladu i z překladatelsko-tlumočnické praxe víme, jaké nebezpečí v sobě skrývají lexikální jednotky formálně shodné nebo podobné, ale významově odlišné. Proto bude užitečné, jestliže na tomto místě uvedeme alespoň některá slova, která v překladatelském a didaktickém procesu mohou v sobě skrývat nečekané nebezpečí. Poněkud zjednodušený sémantický výklad těchto slov se opírá o současné normativní slovníky češtiny a polštiny.

polština čeština
bezcenny
mající velkou cenu, velmi cenný
bezcenný
 1. jsoucí bez ceny, nehodnotný
 2. bezvýznamný nicotný
biesiada (kniž.)
hostina, banket
beseda
 1. přátelský rozhovor
 2. schůzka s rozhovorem na dané téma
 3. společenská zábava
 4. společenský tanec na motivy lidových písní
 5. kulturní a osvětová organizace
błąd
odchylka od normy, chyba
blud
 1. mylný názor, omyl
 2. kacířství
brakować
 1. chybět
 2. vybírat (při kontrole zboží)
brakovat
 1. prohledávat, probírat (ob.)
 2. třídit
brzydki
 1. nehezký, špatný
 2. zlý (ve smyslu morálním)
 3. ten, který je v rozporu s existujícími normami, etiketou, neslušný
břitký (kniž.)
ostrý, část. přen. břitká kritika „jízlivá, kousavá“
bydło
dobytek
bydlo
živobytí
bidlo (techn.)
pohyblivá část tkalcovského stavu, bidlen
bydlo
 1. delší tyč
 2. vytáhlý hubený člověk (expr.)
cudny
velmi pěkný
cudný
sexuálně mravný, čistý, zdrženlivý
czerstwy
 1. suchý, tvrdý (o pečivu)
 2. zdravý, čilý (o člověku)
čerstvý
 1. nedávno vyrobený
 2. odpočatý, svěží
 3. rychlý
 4. příjemně chladný
czuły
 1. s citem uplatňovaný, vřelý
 2. citlivý, vnímavý
 3. rychle reagující na vnější popudy
čilý
živý, hbitý
ćma
 1. noční motýl
 2. tlačenice, chumel (kniž.)
tma
 1. stav bez světla
 2. nevzdělanost, zaostalost (kniž.)
doba
 1. časový úsek 24 hodin
 2. epocha
doba
období, čas
dowcip
 1. vtip, anekdota
 2. schopnost pozorovat vtipné věci a umět je vtipně líčit
důvtip
duševní bystrost, důmysl
dowód
 1. to, čím se ospravedlňuje, vysvětluje n. vyvrací správnost něčeho
 2. potvrzení; d. osobisty = občanský průkaz
 3. důkaz (log., práv.)
důvod
to, čím se ospravedlňuje, vysvětluje n. vyvrací správnost něčeho
dziwak
podivín
divák
ten, kdo přihlíží nějakému představení
fatalny
 1. přinášející neúspěch, zhoubný
 2. velmi zlý, hrozný
 3. osudný, neblahý
fatální
osudný, neblahý
godny
 1. zasluhující si něčeho n. někoho
 2. vážený, důstojný
hodný
 1. dobrý
 2. sasluhující, si něčeho
 3. velký (hodný)
gościna
pohoštění, návštěva, možnost zůstat (bydlet) u někoho po určitou dobu
hostina
slavností hodování
grad
kroupy
hrad
hrazené (feudální) sídlo
konieczny
nutný, nezbytný
konečný
 1. jsoucí na konci
 2. omezený, ohraničený
 3. definitivní
kwiecień
duben
květen
pátý měsíc v roce, máj
laska
 1. hůl
 2. malý kousek něčeho
láska
 1. intenzívní cit náklonnosti
 2. milostný cit mezi mužem a ženou
 3. záliba
 4. milovaná osoba, věc
lichy
 1. špatný, zničený, slabý
 2. malý, drobný
 3. podprůměrný
lichý
 1. nedělitelný dvěma
 2. objevující se bez protějšku
 3. klamný
lis
liška
lis
zařízení n. náčiní k lisování
list
dopis, psaní
list
 1. část rostliny
 2. kus papíru (k psaní)
 3. dopis (zast.)
 4. listina
 5. časopis, noviny (kniž.)
 6. to, co se podobá listu (např. list vrtule)
nastrój
psychický stav, nálada
nástroj
 1. pracovní prostředek
 2. prostředek k hraní
 3. prostředek k uskutečňování něčeho
nieprzytomny
ten, který je v bezvědomí
nepřítomný
 1. ten který není (právě) na určitém místě
 2. svědčící o neúčasti vědomí, netečný
notować
 1. dělat poznámky, zapisovat
 2. zjišťovat, poznamenávat
notovat
 1. zpívat (si)
 2. souhlasit, přizvukovat
obecny
 1. přítomný
 2. dnešní, současný
obecný
týkající se všech n. všeho, všeobecný
obyvatel
 1. příslušník státu, občan
 2. ten, kdo stále něco obývá nebo někde bydlí
 3. oficiální způsob titulování (místo pan)
obyvatel
ten, kdo stále něco obývá n. někde bydlí
odporny
odolný, otužilá, imunní
odporný
budící odpor, šeredný, hnusný
okres
 1. fáze, stadium
 2. období (zpravidla historické)
 3. klasifikovaná část školního roku (např. pololetí)
 4. perioda
 5. složité souvětí
 6. fragment hudebního díla
okres
 1. územní správní jednotka
 2. okresní instituce
otoczyć
obklopit
otočit
 1. provést něčím kruhovitý pohyb
 2. obrátit
 3. ovinout, omotat
palić
 1. ohřívat, vytápět
 2. osvětlovat
 3. ničit ohněm
 4. připravovat za pomocí ohně
 5. kouřit
 6. vzbuzovat horko
 7. zraňovat něčím rozžhaveným
 8. střílet (zast.)
pálit
 1. žhnout, být rozpálen
 2. vzbuzovat (nesnesitelné) horko
 3. palčivě, štiplavě bolet
 4. zraňovat něčím rozžhaveným
 5. ničit ohněm
 6. spotřebovat pro svícení n. topení
 7. připravit za pomocí ohně
 8. střílet
pewnie
 1. rozhodně
 2. pravděpodobně
pevně
 1. trvanlivě
 2. nepohyblivě
 3. bezpečně
 4. ustáleně
 5. energicky
płat
 1. kus materiálu (zprav. plátna)
 2. množství nějaké hmoty v souvislém plochém celku
 3. část nějakého orgánu
plat
 1. odměna za práci
 2. placení
plát
 1. kovová deskav
 2. množství nějaké hmoty v souvislém plochém celku